WSTĘP:

Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://spnowekucice.pl/

Data publikacji strony internetowej: 01.04.2020r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.02.2021r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • możliwość powiększenia liter
 • możliwość zmniejszenia liter
 • skala szarości
 • wysoki kontrast
 • negatyw
 • linki podkreślone
 • czytelna czcionka
 • reset
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Raport dostępności strony: 

http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=4168d2b9-dfc8-4ebe-9383-e991911b1428

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 22.03.2021 r. 

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:
e-mail: spnowekucice@gmail.com
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły
telefon: (023)661-58-02
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/ 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szkoła jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada dwa wejścia i toaletę dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Nie posiada wind.

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO 

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.